Уживання апострофа (тести)

Уживання апострофа

*Вправа 32. Запишіть слова, поставивши, де потрібно, апостроф. Поясніть його вживання.

 1. Зап..ястя, міжгір..я, подвір..я, п..ятниця, в..юнок, В..ячеслав, Св..ятослав, Лук..янівка, цв..яшок, в.їжджений, роз..ятрений, під..язичний, двох..ярусний, трьох..аршинний, пред..явник, верб..яний, дзв..якнути, м..язи, без..ініціативний, без..ядерний, перед..історичний, перед..ювілейний, МІН..ЮСТ, Мін…освіти, верф.. яний, під..яремний, з..економити, з..єднувати, в..язень, м..язи, дит..ясла, зв..язати, возз..єднання, тьм..яний, духм..яний, трав..янистий, св..ященик, кав..ярня, над..яр..я, чотирьох..осьовий.

 

 1. В..йокнути, сап..янці, сім..янин, різьб..ярство, присв..ячений, львів..янин, східно- СЛОВ..ЯНСЬКИЙ, В..ЮНКИЙ, від..ємних, дез..орієнтація, дріб..язковий, суб. .єктивний, взає- мозв..язаний, арф..яр, різдв..яний, жираф..ячий, мавп..ячий, пам..ятний, потьм..янілий, торф..янистий, круп..яний, рутв..яний, черв..як, крем..яний, верб..я, Лук..яниха, об..їждчик, в..язальниця, п..ядь, п..єса, нав..ючений, в.їдливий, між..яр..я, п..явка, череп..я, подвір..я, пів..яблука, пів..апельсина, місто Зв..ягель, варшав..янин.

 

*Вправа 33. Розподіліть слова іншомовного походження у дві колонки: з апострофом і без нього. Запишіть. У разі потреби звертайтесь до словника.

Ін..єкція, вестиб..юль, кон..юнктивіт, В..єтнам, п..єдестал, б..язь, м…юзик-хол, інтер..єр, деб..ют,

к..ювет, ф..юзеляж, прем..єра, б..юджет, миш..як, комп..ютер, бар..єр, кон..юнктура, б..юрократ, М..юнхен, п..юпітр, ком..юніке, кур..єр, пан..європейський, транс..європейський, г..юрза, б..юлетень, рев..ю, б..юст, грав..юра, б..єлгородський, кур..йоз, О..Ніл, Д..Арк.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вживання апострофа

 1. Усі слова пишуться з апострофом у рядку

А без..ядерний, ал..янс, вар.хте, грав..юра

Б ін…єкція, зв..язок, Лук..яненко, мавп..ячий

В транс..європейський, під..юджувати, двох..ярусний, торф..яний

Г узгір..я, п..єдестал, моркв..яний, без..язикий

Д матір..ю, безправ..я, дріб..язковий, духм..яний

 1. Не всі слова пишуться з апострофом у рядку

А черв..як, трьох, .ярусний, з..явитися, возз..єднання

Б В..ячеслав, трав..янистий, рум..яний, перед..ювілейний

В торф..яний, мавп..ячий, без..язикий, необ..їжджений

Г пів..ягоди, під..юджувати, слов..яни, полум..яний

Д пан..європейський, надвечір..я, кур..єр, пред..явних

 1. Допущено орфографічну помилку в рядку

А ад’ютант, більярд, Гюго, інтерв’ю, бюро

Б бюджет, суб’єкт, Мольєр, компаньйон, комп’ютер

В капюшон, об’єкт, медальйон, прем’єра, портьєра

Г кар’єра, миш’як, альянс, п’єдестал

Д прем’єр, Кордильєри, мільярд, п’єса, Ривьєра

 1. Допущено орфографічну помилку в рядку

А фейлетон, більярд, пюре, інтерв’ю, бюро

Б бюджет, суб’єкт, Мольєр, компаньйон, комп’ютер

В капюшон, об’єкт, кар’єра, прем’єра, портьєра

Г інтер’єр, бюрократизм, кур’єр, п’єдестал

Д ньютон, мільярд, п’єса, краков’як, іньєкція

 1. Усі слова пишуться з апострофом у рядку

А дит..ясла, пів..яблука, бур..я, з.лзд, довір..я

Б краков..як, інтер..єр, кур..єр, б..юро, ф..юзеляж

В п..єдестал, полум..я, ім..я, верхів..я, мавп..ячий

Г підгір..я, розм..якнути, Стеф..юк, верф..ю, Лук..ян

Д інтерв..ю, прем..єр, миш…як, грав..юра, кап..юшон

 

 

 1. Усі слова пишуться з апострофом у рядку.

А дез..орієнтація, кав..ярня, Львів..янин, об..єкт

Б рум..янець, без..язикий, без..ідейний, моркв..яний

В в ід..ємний, трьох..етапний, підв..ялений, двох..ярусний

Г пів..яблука, з..явитися, рутв..яний, дит..ясла

Д забур..янений, Мін-.юст, взаємозв..язаний, В..ячеслав

 1. Усі слова пишуться з апострофом у рядку

А в..юнкий, роз..яснення, кар..єра, присв..ячений

Б дит..ясла, об..їждчик, кон..юнктура, матір..ю

В черв..як, під.-йомник, достопам..ятний, зав..язка

Г б..юлетень, комп..ютер, ад..ютант, миш..як

Д дріб..язковий, підв..язати, суб..єктивний, різьб..яр

 1. Допущено орфографічну помилку в рядку

А дев’ятнадцять, двохосьовий, пан’європейський, м’ятий

Б трьох’ярусний, трьохаршинний, п’ятитисячний, рюкзак

В п’єдестал, ар’єргард, над’яр’я, супер’яхта, пів’ящика

Г пів’яблука, пів’апельсина, пам’ятний, між’ярусний

Д слов’янський, арф’яр, в’язка, в’єтнамка

 1. Допущено орфографічну помилку в рядку

А різьбярство, возз’єднання, верф’яний, сім’янин

Б торф’яний, з’їдений, жираф’ячий, стерв’ятник

В роз’яснення, фортеп’яно, інтер’єр, кутюр’є

Г надвечір’я, кювет, карбюратор, комюніке

Д нав’ючити, над’їдений, п’єса, моркв’яний

 1. Не всі слова пишуться з апострофом у рядку

А м..ятий, в..єтнамський, п..явка, в..язкість

Б незлопам..ятний, п..ятизначний, б..єлгородський, м…язи

В з..їдений, верб..я, пір.лна, круп..є

Г вар.хте, кар..єра, острів..янин, прислів..я

Д сузір..я, об..єднання, Дем..ян, В..ячеслав

 

 

ВЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ

*Вправа 34. Запишіть слова, вставляючи, де потрібно, знак м ’якшення. Поясніть його вживання.

Колодяз.., варяз..кий, ВОЛИН..С..КИЙ, Тр..ОХСОТЛІТ..НІЙ, Л..ОДОВИК, фортец.., вчотир..ох, кавун..чик, с..орбати, Фед..чук, Степан..ченко, молодецький, пол..с..кий, медал..йон, держал..но, чотир..ма, іранс..кий, кур..йоз, календар.., християн..с..кий, корін..чик, велетенс..кий, МІЛ..ЙОН, поздоров..те, постав..те, врізнобіч.., рІЗ..бяр, Т..МЯНИЙ, кут..ній, Уман..щина, селян.хтво, д..огот.., л..отчик, монсен..йор, мен..ше, шампін..йон, харківс..кий, повір..те, тон..ший, близ..кіст.., бас..кий, бояз..кий, лицар.., гуцул..с..кий, чес..тю, під..йом, компаньйон, різ..блений, майбут..нє, з..рітіс..тю, у намис..ті, ін..ший, ПОДІЛ..С..КИЙ.

*Вправа 35. Запишіть слова у дві колонки: у першу—зі знаком м ’якшення, у другу — без нього.

Марин..ці, перепіл..ці, гуцул..ці, рибал..ці, вишен..ці, рибален..ці, дон..ці, нен..ці, НЯН..ЦІ, Оксан..ці, Галин..ці, брун..ці, коляс..ці, пилин..ці, калин…ці, сиротин..ці, опо лон..ці, бурул..ці, хатин..ці, калинон..ці, яблун..ці, зозул..ці, у Жмерин..ці, сопіл..ці, сопілон..ці, билинон..ці, билин..ці, брин..чати, цвірін..чати, нян..чити.

*Вправа 36. Запишіть слова, вставляючи, де потрібно, знак м ’якшення або апостроф. Поясніть написання.

Ал..янс, барел.єф, батал..йон, ін..єкція, н..юанс, фокстер..єр, в..єтнамка, міл..ярд, рант..є, він..єтка, конферанс.х, кон..юнктура, порт.х, прес-пап.х, інтерв..ю, бракон.хр, кон-.як, павіл..йон, грил..яж, миш..як, ар.хргард, кур..йоз, ад..ю, кан..йон, медал..йон, Марсел.хза, сен..йор, дос.х, кс..ондз, рев..ю, рез..юме, кол.х, гіл..йотина, с..южет, к..ювет, б..юро, Ц..юрих, Г..ЮГО, Н..ютон, Мол.хр, Кордил.хри, Ул..яна, к..юре, Севіл..я, Рив.хра, порт.хра, Н..ю-Йорк, кастан.хти, монпанс.х, бел..етаж.

Вправа 37. Прочитайте власні назви, зверніть увагу на вживання апострофа та знака м ’якшення. Правопис запам ’ятайте.

Кардинал Ришельє, драматург Мольєр, італійське місто П’яченца, композитор Йо- ганн Себастьян Бах, письменник Джозеф Редьярд Кіплінг, художник Амадео Модильяні, співачка Монсеррат Кабальє, річка Амудар’я, винахідники кінематографа брати Люм’єр, місто Пхеньян, героїня роману «Розвіяні вітром» Скарлетт О’Хара, драматург Юджин О’Ніл, гори Кордильєри, співачка Вітні Х’юстон, кіноактор Жерар Депардьє, художник Постав Доре.

ВЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ

 1. Усі слова пишуться зі знаком м’якшення в рядку

А віс.тю, т..охкати, стан..те, медал..йон

Б уман.ський, на вишен..ці, їдал..ня, людс..кість

В дон..чин, т..мяний, у скрин..ці, ВІЙС..КО

Г камін..чик, тон..ше, нян.чити, велетен.ський

Д нен..чин, змен..шити, ескадрил..я, рибал.ство

 1. Усі слова пишуться зі знаком м’якшення в рядку

А бат..ківщина, бан..ці, склян..ці, бал.зам, баб..ці

Б гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит.ся

В вел..можа, черешен..ці, дон..ці, різ..бяр

Г приятел..ці, брен.кати, камін..чик, бат..ківський

Д ПОДІЛ..СЬКИЙ, ДОМеН..щиК, НеН..ЦІ, кул..ці

 1. Усі слова пишуться зі знаком м’якшення в рядку

А НЯН..ЧИТИ, у СКрИН..ЦІ, НеН..ЧИН, ПОТ..МЯНІЛИЙ

Б шампін..йон, хустин..ці, т..мяний, ател.є

В ЗМЄН..ШИТИ, више..ці, фал..ш, уман.ський

Г л..отчик, удар.. те, компан..йон, сяд..мо

Д ВОЛИН..СЬКИЙ, ДОН..ЧИН, міл..ярд, ЖЄН..ШЄНЬ

 1. Усі слова пишуться зі знаком м’якшення в рядку

А кіл..це, їдал..ня, учител..ство, німец..кий, доч..ці

Б багат..ма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні

В донец..кий, чернівец..кий, Гриц..ко, різ..ко, сон..ця

Г ручен..ка, джерел..це, різ..бярство, вуз..ко, вишен..ці

Д Т..мяний, радіст.., корис..тю, брен..кати, сім..десят

 1. Усі слова пишуться зі знаком м’якшення в рядку

А київс..кий, с..вято, тіл..ки, здаєт.ся, Натал..чин

Б Т..МЯНИЙ, різ..бяр, радіст.., с..міх, корис..тю

В СНИТ..СЯ, на яблун..ці, лял..ці, брен..кіт, дівчинон..ці

Г виховател..ці, дон..ка, нян..ка, кобзар.., с..огодні

Д ган..ба, пісен.., кін.., близ..ко, камін..чик

 

 1. Усі слова пишуться зі знаком м’якшення в рядку

А мес..є, лос..йон, дуен..я, грил..яж.

Б квінтил..йон, дистриб..ютор, кост..ол, ал..янс.

В кутюр.є, сен..йор, бул..дог, папіл..йотки.

Г сек..юріті, ескадрил..я, вол..єр, ател..є.

Д вар..єте, мантил..я, кон..юнктивіт, ал..янс.

 1. Позначте рядок, у котрому всі слова пишуться без знака м’якшення.

А ДІВЧИН..ЦІ, матін..ці, на брун..ці, на вишен..ці

Б на берізон..ці, у хатин..ці, дон..ці, нян..ці

В калинон..ці, краплин..ці, у кишен..ці, на колін..ці

Г в ополон..ці, на павутин..ці, на сторін..ці, жін..ці

Д Галин..ці, Юлен..ці, Лізон..ці, Марин..ці (імена)

 1. Усі слова пишуться без знака м’якшення в рядку

А Т..МЯНИЙ, бреН..КІТ, ОСВІТЯН.сЬКИЙ, КИН..Те

Б крамниц.., тонюсін..кий, рибал.ство, багац..ко

В безбаТ..ченко, жен…шень, Пан…ченко, корис..тю

Г ІН..ШИЙ, змеН..шити, оболон.ський, каміН..Чик

Д бриН..чати, ірпін.ський, промін…чик, велетен..ський

 1. Усі слова пишуться зі знаком м’якшення в рядку

А кін..цівка, волиН..Ський, ред..ці, нян..ці

Б нян..чити, Ман..чжурія, різ..бяр, рибалон..ці

В громадян..ський, держал..но, бояз.жий, секретар..

Г нян..чин, матіН..Чин, Марусен..чин, дон.чин

Д цвіріН..Чить, батен..ко, дівчинон..ці, д..оготь

 1. Усі слова пишуться без знака м’якшення в рядку

А кар.єра, балкон..чик, він..чати, тон..ший

Б камуфл…яж, ком..юніке, дос.є, модел.єр

В бутон.єрка, бюлетен.., пен..юар, кур..єр

Г порт.є, кан..йон, п.єдестал, мал..овничий

Д васил..ок, с..орбати, опрац..ований, у колис..ці