Тести. Правопис слів іномовного походження

  1. Літеру и слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

 А єп..скоп, пр..оритет, бурм..стр, Кр..т

Б Ц..церон, бургом..стр, С..рія, Ч..нгізхан

В д..лема, Гр..нвіч, Ч..каго, ск..пидар

Г ч..пси, к..парис, адаж..о, кос..нус

Д С..ц..лія, бронх..т, Т..бет,  Адд..с – Абеба

  1. Літеру и слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

       А с..мпатія, л..мон, с.стема, асиметрія

       Б Єг..пет, Пар..ж, к..но, ц..ферблат

       В р..нг, к..ргиз, ж..раф, б..лет

       Г в..мпел, г..гант, в..траж, ф..рма

Д ф..ніш, д..зель, б..нт, д..сципліна

Літеру и слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

         А с..лует, в..кінг, ц..клон, к..моно

        Б д.спут, з..гзаг, к..лограм, д..алог

В д..зель, ж..лет, ж..раф, в..траж

        Г к..парис, ф..ніш, т..тан, Ч..каго

         Д р..нг, експер..мент, д..сципліна, д..спут

 

  1. Літеру и слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

           А Браз..лія, рад..ус, к.сет, к..но

           Б к..нджал, граф..к, сп..рт, Аркт..ка

           В арт..кль, С..нгапур, реж.сер, студ..я

 Г Алж..р, Ч..лі, ш..фр, д.спут

Д тр..умф, л..мон, ш..рма, колор..т

 

  1. Літеру и слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

А д..аграма, с..гнал, реч..татив, бенз..н

   Б д..алог, с..мпатія, д..спетчер, інц..дент

  В кред..т, гард..на, дж..гіт, метод..ка

Г ц..фра, д..версант, д..ктор, б..льярд

Д Р..м, д..ригент, біографія, конт..нент

 

 

 

  1. Літеру и слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

          А К..тай, р..нг, Лейпц..г, Л.сабон

Б Л..ван, б..нт, к..моно, г..гант

  В б..лет, т..раж, реж..м, к..парис

          Г в..мпел, т..тан, ц..ркуль, ц..када

 Д с..мвол, ц..тата, р..тміка, рад..ус

 

  1. Літеру и слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

А форт.симо, д.лема, К..пр, Цюр..х

Б Мавр..кій, Алж..р, С..дней, дец..бел

           В ч..пси, бургом..стр, д..фузія, т..ран

           Г д..птих, Вірдж..нія, Корс.ка, д..логія

 Д Гв..нея, граф..н, Кр..т, конс..ліум

 

  1. Літеру і слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

           А форт.симо, ант..вірус, імб..р, х..мера

Б д..ректор, Афр..ка, ав..атор, Флор..да

 В Чуваш..я, Кембр..дж, соц..олог, Гр..нвіч

Г Мальд..ви, В..зантія, коліз..я, дивіз..я

          Д к..шлак, х..мера, імб..р, Монтев..део

 

  1. Літеру і слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

            А д..ктофон, д.ліжанс, ф.льтр, Вав.лон

            Б Пак..стан, колібр.., єх..дна, кум..с

            В стронц..й, тр..умф, кл..єнт, м..раж

            Г м..ніатюра, с..мпозіум, Алж..р, д..віденд

            Д Ц..нцинаті, Мадр.д, ф..зика, х..мія

 

  1. Літеру і слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

А л..брето, ком..сія, Єрусал..м, Амер.ка

 Б дец..метр, С..ракузи, м..нор, дж..нси

 В д..намо, с..лует, х..рург, ф..нанси

        Г п.лот, бр..гада, арх..в, текст.ль

 Д л..мфа, п.лотаж, б..нокль, п..анісимо

 

 

 

 

 

Правопис слів іншомовного походження

*Вправа 46. Запишіть слова, вставляючи потрібні літери і або и.

а)        Ант.лопа, банк..р, граф..н, г..рлянда, г..потенуза, г..пноз, г..пербола, г..брид, д..ф..рамб, д..ван, д..єта, д..зайн, дж..гіт, еск..мос, ід.лія, к..нджал, к..парис, к..з..л, м..тропол..т, пр.ор.тет, р..нг, сп..рт, ц.ліндр, ц..трус, х..тон, х..романтія, х..мера.

б)        Аргент..на, Алж..р, Браз…лія, Брат…слава, Ват..кан, Ваш..нгтон, Гр..нвіч, Кр.. т, К..пр, Л..ван, Лейпц..г, Мадр.д, С..рія, С..ц..лія, С..дней, Сканд..навія, Т..бет, Флор..да, Ч..лі, Ч..каго, Соч.., Грец..я.

*Вправа 47. Запишіть слова, вставляючи потрібні літери.

Ап..льсин, арт..лерія, безпр..ц..дентний, б..нзин, абор. ген, автор..тет, р..ф..р..ндум, д..л..гат, д..р..гент, д.сплей, д .р..жабль, пр..з..дент, інд..катор, пр..ор..тет, к..нтавр, кол..ктив, кр..терій, амб..ц..я, кр..шталь, л..г..нда, матр..ця, м..даль, інт..лект, ор..гінал, п..рст.ктива, пар..тет, пр..парат, ульт…матум, пр..т..ндент, пр..зент, пр..мітив, прот.стант, р..ванш, р..цепт, р..тор..ка, р..ф..рат, р..п..титор, р..туал, р..лігія, с..рена, с..кр..тар, с..нсація, с..лует, с..метрія, акц…онер, с..мбіоз, інту..ція, аж..отаж, с..луація, катол..ц..зм, т..раса, альтру..зм, ш…мпанзе, геро..чний, х..мера, хр..зантема, ц..тата.

*Вправа 48. Перепишіть, вставте пропущені літери.

Афер..ст, апенд.цит, д..пресія, д..скомфорт, д..формац..я, д..ригент, ..кіпаж, жуль..н, інд..катор, комп..ляція, сенсац..я, рец..див, ст.лізація, ульт..матум, ц..віл..зація, експрес..вний, еруд..ція, сю..та, сюрпр..з, ате.ст, р..конструкція, д..скваліф..кація, д..крет, пр..зидент, р..п..тиція, він..грет, реч..татив, дец..метр, пр..дикат, рефр..ж..ратор, поз..тивізм, геро.ка, д..тектив, р..ферат, фломаст..р, ал..горія, конве..р, фе..рія, ауді..нція, с..метр..я, ап.ляція, ветер..нар, д..фіцит, д.летант, інд..ксац..я, кр..терій, с..рт..фікат, с.нхронний, тер..тор.. альний, юр..сдикц..я.

 

*Вправа 49. Перепишіть власні назви, вставте пропущені літери. У разі потреби звертайтесь до словника.

Сканд..навія, Брат.слава, Ка..р, Антаркт..ка, Аф.ни, Балт..ка, Браз.лія, ..спанія, Грец..я, Капр.., Л.сабон, Місс.хіп.., Монтев..део, Велика Бр..танія, Кр..т, Пот.., С..дней, Мавр..тан..я, Австр..я, Пар..ж, Йоркш..р, Сан-Франц.ско, Ч..каго, Пак.стан, Єрусал..м, С..ракузи, С..нтапур, Вав.лон.