Тести. Подвоєння в іномовних словах

 1. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в слові

А кас..а        В тен..іс     Б тон..а              Г груп..а

 1. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в рядку

А мір..а покарання        В гарна ал..ея

Б розкішна віл..а            Г мас..а тіла

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в рядку

А досвідчена бон..а       В кольорова гам..а

Б білосніжна ван..а         Г ароматна мір..а

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в слові

А ман..а     Б пан..о      В хоб..і     Г нет..о

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в слові

А бон..а    Б мул..а     В пен..і    Г ват..

 1. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в обох словах рядка

А брут..о, піц..ерія

Б і..реальний, буд..изм

В гам..а-промені, барок..о

Г дюс..ельдорфський, гет..о

 1. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в обох словах рядка

А Міс..ісіпі, спагет..і

Б Дарданел..и , одіс..ея

В гол..андець, кілограм..

Г брут..о, імпрес..іонізм

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в обох словах рядка

А грип.., ал..ергія

Б ем..ігрант, пан..о

В конфет..і, сю..реалізм

Г рок..око, га..ма-активний

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в обох словах рядка

А бравіс..имо, лоб..і

Б артил..ерія, От..ава

В ат..ракціон, ім..ігрант

Г еф..ективний, мадон..а

 1. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в обох словах рядка

А Марок..о, Рос..ія

Б тон..а, а..нотація

В Тал..ін , інтермец..о

 Г гам..а-промені, віл..а

 1. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в обох словах рядка

А Гол..андія, міс..ія                    Б Ген..адій, ал..егорія

В Ем..а, одногруп..ник              Г Мек..а, андор..ський

 1. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в обох словах рядка

А Рус..о, шас..і   Б ан..али, ак..орд   В Ніц..а, папарац..і   Г ал..о, ір..еальний

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в обох словах рядка

А лібрет..о, проф..есор

Б новел..а, буд..изм

В кор..ектор, Ват..

Г бал..ада, бон..а

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в обох словах рядка

А рал..і, шос..е   Б тун..ель, тон..а   В пас..ажир, Ін..а   Г бестсел..ер, дон..а

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в обох словах рядка

А ем..ігрант, Дік..енс

Б ас..ортимент, ван..ий

В інкас..атор, Бон..

Г хоб..і, оперет..а

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в обох словах рядка

А бюл..етень, дол..ар

Б мас..аж, бон..ський

В іп..одром, ім.ігрант

Г шос..е, гол..андський

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в обох словах рядка

А сум..а, шил..ерівський

Б мас..а, брюс..ельський

В іл…зія, рос..ійський

Г трас..а, марок..анець

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в обох словах рядка

А лібрет..о, Одес..а   Б піц..а, Дюс..ельдорф    В барок..о, Рот..ердам

Г тен..існий, Калькут..а

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А трас..а, режис..ер, Брюс..ель

Б фортис..имо, мес..а, беладон..а

В баронес..а, іл..юстрація, брут..о

Г каравел..а, кас..а, контр..еволюція

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А діаграм..а, спагет..і, ап..ерцепція

Б грам..атика, сирок..о, ап.лікація

В ак..редитація, ан..али, діаграм..а

Г апел..яція, дис..идент, Гол..івуд

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А вет..о, ас..оціація, пан..очка

Б інтел..ігент, гум..аніст, Рус..о

В тер..аса, фін..ський, агрес..ор

Г кавал..ерія, епіграм..а, нет..о

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А імпрес..аріо, ап..арат, Ган..овер

Б проф..і, коміс.ійний, Нот..інгем

В бар..икада, компрес.., Єс..ентуки

Г ал..егорія, коміс..аріат, Дал..ас

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А конфет..і, ін..овація, іп..одром

Б інтел..ект, ім…іграція, буд..изм

В ас..ортимент, еф..ектний, мадон..а

Г агрес..ивний, ім..унітет, е..мігрант

 1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А ексцес.., дік..енсівський, п’єс..а

Б шил..інг, а..моральний, віл..а

В крос..ворд, експрес.., бон..ець

Г ас..орті, оперет..а, а..нотація