Перенос, спрощення, ненаголошені голосні (тести)

 

Перенос,  спрощення, ненаголошені голосні

 1. Допущено помилку при переносі слів у рядку

А су-сід, прем’-єра, ван-на, світло-русий

Б пів-ніч, буль-дог, мав-пячий, далекос-хідний

В від-жити, бут-тя, геть-ман, во-джу

 Г суспільст-во, об-бити, київсь-кий, май-но

Д баласт-ний, за-сміявся, пів’-ящика, лля-ти

 1. Допущено помилку при переносі слів у рядку

А під-звітний, від’-єднати, ход-жу, студентсь-кий

Б без-захисний, під-ходити, спросон-ня, від’-єднати

В козач-чина, ґу-дзик, студент-ський, П. Ку-ліш

 Г коте-джі, без-соння, об’-ява, міль-йонний

Д слов’-яни, ру-м’яний, сі-м’я, больо-вий

 1. Допущено помилку при переносі слів у рядку

А кві-тка, пів’юр-ти, кіль-це, бій-ці

Б піс-ня, бать-ко, насін-ня, сві-тло

В гай-ка, ас-фальт, стат-тя, без-смертний

Г Хар-ків, НА-ТО, над-звичайний, са-дівник

Д іс-тина, паль-ці, під’-їзд, коло-дязь

 1. Допущено помилку при переносі слів у рядку

А книж-ка, ща-стя, зо-шит, те-лефон

Б здоро-в’я, Дніп-ро, се-стра, роз-квіт

В мо-я, роз’-яснити, близь-кий, стер-ти

Г па-морозь, буль-йон, іс-пит, убоз-тво

Д китайсь-кий, ор-кестр, зби-ти, олі-вець

 1. Допущено помилку при переносі слів у рядку

 А під-креслити, паро-плав, о-лівець, міль-йон

Б пан-на, спи-ляти, п’ятір-ка, ор-ля

В чут-тя, бойо-вик, ніч-ний, наси-пати

Г навман-ня, джерель-це, XX сто-ліття, яч-мінь

Д з’єд-нати, Мін’-юст, ек-скаватор, майо-нез

 

 1. Допущено помилку при переносі слів у рядку

 А сон-ний, перехрес-ний, роз-дріб, дово-джу

Б сім’-янин, жит-тя, споря-дження, Марі-я

 В під-звіт, зв’язати, від-дати, полум’-яний

Г В. А. Гна-тюк, об’-єктив, збіж-жя, гру-ша

Д різь-бяр, больо-вий, дово-джу, від-жити

 1. Допущено помилку при переносі слів у рядку

А при-йшов, а-кадемія, підсні-жник, акад. Гри-нько

Б синьо-го, ві-дімкнути, край-ня, піддаш-шя

В обли-ччя, брень-кіт, нет-то, взи-мку

Г пам’я-таю, Лук’я-нов, під-ходжу, буль-йон

Д паль-ці, жи-ття, гу-снути, над-звичайний

 1. Допущено помилку при переносі слів у рядку

 А хо-джу, по-будувати, тріс-нути, на-ука

Б мальо-ваний, ґу-ля, об’-єктив, че-сний

В нянь-чити, кур-йоз, уро-жай, низ-ько

Г від-жити, бут-тя, геть-ман, во-джу

Д кві-тка, пів’юр-ти, кіль-це, бій-ці

 1. Допущено помилку при переносі слів у рядку

А баласт-ний, за-сміявся, бур-’ян, пів’-ящика

Б піс-ня, бать-ко, насін-ня, сві-тло

В книж-ка, ща-стя, зо-шит, те-лефон

Г іс-тина, паль-ці, під’-їзд, коло-дязь

Д пан-на, спи-ляти, п’ятір-ка, ор-ля

 1. Допущено помилку при переносі слів у рядку

А чут-тя, бойо-вик, ніч-ний, наси-пати

Б під-звіт, зв’я-зати, від-дати, полум’-яний

В паль-ці, жи-ття, гу-снути, під-ходжу

Г су-сід, прем’-єра,  ван-на,   світло-русий

Д гай-ка, ас-фальт, стат-тя,   народ-жений

 

 

 

 

СПРОЩЕННЯ ГРУП ПРИГОЛОСНИХ

 

*Вправа  22. Від поданих слів утворіть прикметники, поясніть їх правопис.

Радість, заїзд, контраст, баласт, якість, область, щастя, совість, користь, уста, честь, жалість, аванпост, капость, доблесть, пристрасть, зап’ястя, тиждень, заздрість, швид¬кість, випуск, пропуск, захист, вартість, кількість.

 

*Вправа 23. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, замість крапок пропущені літери.

Кож..ний, піз..но, виїз..ний, чес..ний, нещас..ний, корис..ний, жаліс..ливий, кіс-.лявий, хвас..ливий, ляс..нути, пис..нути, тос..но, віс..ник, аванпос..ний, тис..нути, очис..ний, улес..ливий, прихвос..ні, контрас..ний, шіс..надцять, форпос..ний, випус..ний, хрус..нути, проїз..ний, ЩОТИЖ..НЯ.

 

*Вправа24 . Від поданих іменників утворіть прикметники, поясніть їх правопис.

Баласт, компост, контраст, форпост, студент, гігант, курсант, тиждень, зап’ястя, пестощі, кістка, поїзд, честь, щастя, якість, пристрасть, користь.

 

*Вправа 25. Замість крапок вставте пропущені букви.

Пристрас..ний, контрас..ний, прихвос..ні, чес..ний, мес..ник, студен..ський, фа- шис.ський, влас..ний, очис..ний, невіс..ці, дилетан..ський, доблес..ний, свис..нути, совіс..ний, ус..ний, хрус..нути, ціліс..ний, ВИЇЗ..НИЙ, шіс..надцять, зліс..ний, капос..ний, форпос..ний, щас..ливий, балас..ний, корис..ний, у кіс..ці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРОЩЕННЯ ГРУП ПРИГОЛОСНИХ

 

 1. 1. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А   блис..нути, первіс..ний, улес..ливий, випус..ний

 Б   бряз..нути, під’їз..ний, облас..ний, парламен..ський

В   перс..ня, хрус..нути, страс..на, заздріс..ний

 Г   щотиж..ня, пес..ливо, очис..ний, учас..ник

Д   якіс..ний, шубовс..нути, їж..жу, шелес..не

 

 1. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А   улес..ливий, совіс..ний, корис..ний, чес..ний

Б   пес..ливий, звіс..но, проїз..ний, турис.ський

В   сер..це, піс..ний, жаліс..ливий, студен..ський

Г   блис..нути, віс..ник, тиж..невий, шіс..надцять

Д   щас.ливий, тис..нява, хвас..ливий, аген..ство

 

 1. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А   балас..ний, корис..ний, щас..ливий, улес..ливо

Б   доблес.ний, ус..ний, компос..ний, хвас..ливий

В   шіс..надцять, віс..ник, вис..нути, свис..нути

Г   безвиїз..ний, влас..ний, зліс..ний, кіс.лявий

Д   ненавис..ний, якіс..ний, ціліс..ний, мес..ник

 

 1. 4. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А   проїз..ний, безжаліс..но, гіган.ський, ряс..ний

Б   доблес..ний, цінніс..ний, захис..ник, студен.ський

В   жаліс..ний, тріс..нути, балас..ний, улес..ливий

Г   бряз..нути, навмис..не, тис..нути, пропагандис..ський

Д   блис..нути, сутніс..ний, благовіс..ний, чес..ний

 

 1. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А звіс..но, хворос..няк, гус..нути, тиж..невий

Б очис..ний, виїз..ний, щас..ливий, рідкіс..ний

В облас..ний, хвас..ливий, гіган..ський, невіс..ці

Г вартіс..ний, ціліс..ний, кіс..лявий, захис..ний

Д бряз..нуло, зліс..ний, пес..ливий, парламен.ський

 

 1. Є «зайве» слово в рядку

А   тижневий, засланий, корисний

Б   в’їзний, корисливий, обласний

В   щасливий, чесний, радісний

Г   пристрасний, під’їзний, зап’ястний

Д   міський, захисний, проїзний

 

 1. Є «зайве» слово в рядку

А компостний, форпостний, шістнадцять

Б чесний, баластний, проїзний

В жалісний, кількісний, заздрісний

Г якісний, захисний, рідкісний

Д хвастливий, хворостняк, аванпостний

 

 1. Є «зайве» слово в рядку

А доблесний, вісник, форпостний

Б улесливий, кількісний, тижневий

В обласний, захисний, доблесний

Г виїзний, рідкісний, злісний

Д баластний, компостний, контрастний

 

 1. Є «зайве» слово в рядку

А совісний, наїзник, захисний

Б двомісний, ненависний, капосний

В буревісник, шістнадцять, проїзний

Г піаністці, аспірантці, дебютантці

Д масний, чесний, власний

 

 1. Є «зайве» слово в рядку

А провісник, персня, тижня

Б навмисне, улесливий, заздрісний

В ненависний, проїзний, власний

Г обласний, тиснути, кістлявий

Д хвастнути, пестливий, хворостняк

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОПИС НЕНАГОЛОШЕНИХ ГОЛОСНИХ

 

*Вправа 26. Запишіть слова з буквою и у ліву колонку, а з буквою е — у праву. Підкресливши другу від початку букву, прочитайте вислів Ю. Фучика.

Бл.зенько, ос..литися, справ..дливий, директор, греб..лька, зш..вати, дал..ч, не-прим..ренний, зв..чайний, сп..нити, квіт..нь, дж..рело, кр..ниця, зн.сти, в’єтнам..ць, заст..лати, ущ..мити, зат..кти, оц..нкований, ос..ледець, ст..лити, відд..рати, дят..л.

*Вправа 27. Перепишіть слова, вставте пропущені літери.

Ш..лестіти, х..татися, щ..бетати, з..рно, дал..ч, вел..ч, в..селка, серп..нь, ш..вця, справ..дливий, верес..нь, віт..рець, крап..лька, греб..нястий, скат..рть, мат..рі, пер..йти, б..реза, пел..хатий, сер..д, вер..дливий, тр..вога, кр..ниця, ш..нель, д..ригент, п..нал,             ч..кати, д..легат, тр..мтіти, ап…льсин, б..тон, п..ріг, б..нзин, л..міш, мат..матика, д..када.